தேவனிடமிருந்து ஓர் அன்பான அழைப்பு கரம் நீட்டி அழைக்கிறர்!

Event Details

  • Sunday | Jun 25, 2017 to Sunday | Jun 25, 2017
  • 18:00 - 20:00

தேவனிடமிருந்து ஓர் அன்பான அழைப்பு

கரம் நீட்டி அழைக்கிறர்!!!!

 

ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள்.

                                                                                                                           யோவான் 8:36

 

                                                            இயேசு அற்புதம் செய்ய காத்துஇருக்கிறர்!!!

                                             தனிப்பட்ட வாழுவில் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்..!!!

இடம்  : புது வாழ்வு A.G சபை

நேரம் : மாலை 6